Laureaci konkursu plastycznego “100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości — pamiętam i ja”

Miło nam poin­for­mo­wać, że w kon­kur­sie pla­stycz­nym dla szkół pod­sta­wo­wych “100-lecie odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści — pamię­tam i ja”, zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Fun­da­cję Mło­dzi dla Pol­ski Trój­mia­sto w kate­go­rii klas I-III zdo­by­li­śmy   I i II miej­sce.
I miej­sce — Lilia­na Wło­dar­czyk 3b
II miej­sce — Mar­ty­na Łago­dziń­ska 3a
W kate­go­rii klas 4–8 zaję­li­śmy III miej­sce oraz 2 wyróż­nie­nia.
 III miej­sce — Adam Kem­pa z kl. 4c
Wyróż­nie­nie —  Olim­pia Mil­carz i Nata­lia Kobu­siń­ska kl.4c.
Wszyst­kim ser­decz­nie GRATULUJEMY !!!!
Pra­ce moż­na oglą­dać na Wydzia­le Nauk Spo­łecz­nych Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go oraz na Face­bo­oku orga­ni­za­to­ra.

Wię­cej zdjęć w gale­rii