Konkurs “Oszczędzaj wodę”

Dwa zespo­ły z kla­sy 6B wyko­na­ły róż­ny­mi tech­ni­ka­mi nie­zwy­kłe pla­ka­ty na kon­kurs pla­stycz­ny “Oszczę­dzaj wodę” zor­ga­ni­zo­wa­ny przez Fun­da­cję Gdań­ską.
Trzy­ma­my moc­no kciu­ki za naszych uczniów 😊

Wię­cej zdjęć w gale­rii