Szlachetna Paczka 2018 — podziękowanie

8 grud­nia dary ze zbiór­ki Szla­chet­nej Pacz­ki zosta­ły dostar­czo­ne do maga­zy­nu, z któ­re­go wyru­szy­ły do potrze­bu­ją­cej Rodzi­ny. Dzię­ki ogrom­ne­mu zaan­ga­żo­wa­niu całej spo­łecz­no­ści szkol­nej, jak i dar­czyń­ców indy­wi­du­al­nych zebra­li­śmy WSZYSTKIE potrzeb­ne rze­czy. Razem z Rodzi­ną DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, któ­rzy przy­łą­czy­li się do zbiór­ki.

Wię­cej zdjęć w gale­rii