SUPER

W roku szkol­nym 2017/2018 w naszej szko­le będą reali­zo­wa­ne nastę­pu­ją­ce zaję­cia w ramach pro­jek­tu „Szko­li­my Uczniów Przed­się­bior­czych Empa­tycz­nych Roz­sąd­nych. Gdań­skie Szko­ły Pod­sta­wo­we”:

 • Mind­ful­ness i Komu­ni­ka­cja Empa­tycz­na”- pra­ca nad sobą — ucznio­wie klas I-II;
 • A ja chcę być”- pro­gram opar­ty na zało­że­niach psy­cho­lo­gii pozy­tyw­nej i peda­go­gi­ki holi­stycz­nej wspie­ra­ją­cy roz­wój uczniów- ucznio­wie  klas V;
 • Koło pierw­szej pomo­cy” – ucznio­wie klas IV-VII;
 • Cyfro­wy Uczeń”- kół­ko infor­ma­tycz­ne- kla­sy IV-VII;
 • Ucze­nie się i naucze­nie języ­ków obcych z wyko­rzy­sta­niem TIK- zaję­cia poza­lek­cyj­ne dla uczniów klas I-VII;
 • Tera­pia peda­go­gicz­na z ele­men­ta­mi muzy­ko­te­ra­pii;
 • Bąbel Gdańsk Plus” — dodat­ko­we zaję­cia z mate­ma­ty­ki dla uczniów klas I-III;
 • Świat Cyfro­wy wokół nas 2.0”- zaję­cia z pro­gra­mo­wa­nia  dla uczniów klas IV-VII;
 • Pro­gram roz­wo­ju kom­pe­ten­cji klu­czo­wych poprzez pro­jek­ty edu­ka­cyj­ne w   kla­sach IV-VII wyko­rzy­sta­niem TIK;
 • Szko­le­nia dla nauczy­cie­li w ramach Aka­de­mii Kom­pe­tent­ne­go Nauczy­cie­la.

Prze­szko­li­li­śmy się już w zakre­sie:

- Bez­pie­czeń­stwo w sie­ci,

- Gdań­ska Plat­for­ma Edu­ka­cyj­na,

- Neu­ro­dy­dak­ty­ka.

 • W pla­nach pod­no­sze­nie kom­pe­ten­cji nauczy­cie­li w wyko­rzy­sty­wa­niu TIK w pra­cy z uczniem.