Czytamy Razem

Nasza szko­ła od wie­lu lat bie­rze udział w mię­dzy­na­ro­do­wym pro­jek­cie “Czy­ta­my Razem”. Wolon­ta­riu­sze (nauczy­cie­le, rodzi­ce, stu­den­ci) czy­ta­ją z jed­nym, wybra­nym  dziec­kiem, mają­cym trud­no­ści w czy­ta­niu dwa razy w tygo­dniu po 30 minut. W ten spo­sób wspie­ra­my przede wszyst­kim uczniów z dys­lek­sją.

Wię­cej infor­ma­cji w ulot­ce poni­żej: