KONTAKT

KONTAKT

adres

Szko­ła Pod­sta­wo­wa Nr 55
im. Jana Heweliusza
ul. Wol­no­ści 6a
80–538 Gdańsk

@ e-mail

sekretariatsp55@wp.pl

telefon/fax

58–343-17–54

nume­ry wewnętrzne
31 sekre­ta­riat
32 dyżur­ka woźnych
34 dyrek­tor szkoły
35 inten­dent
36 WF
37, 42 admi­ni­stra­cja
38 pokój nauczy­ciel­ski
39 wice­dy­rek­tor
40 peda­gog
41 logo­pe­da
44 pie­lę­gniar­ka
45 biblio­te­ka