KONTAKT

KONTAKT

adres

Szko­ła Pod­sta­wo­wa Nr 55
im. Jana Hewe­liu­sza
ul. Wol­no­ści 6a
80–538 Gdańsk

@ e-mail

sekretariatsp55@wp.pl

telefon/fax

58–343-17–54

nume­ry wewnętrz­ne
31 sekre­ta­riat
32 dyżur­ka woź­nych
34 dyrek­tor szko­ły
35 inten­dent
36 WF
37, 42 admi­ni­stra­cja
38 pokój nauczy­ciel­ski
39 wice­dy­rek­tor
40 peda­gog
41 logo­pe­da
44 pie­lę­gniar­ka
45 biblio­te­ka