CERTYFIKATY

CERTYFIKATY

SZKOŁA AKTYWNIE WSPÓŁPRACUJE ZE ŚRODOWISKIEM
W 2004 r. KAPITUŁA POMORSKICH CERTYFIKATÓW JAKOŚCI EDUKACJI przy­zna­ła szko­le cer­ty­fi­kat jako­ści w stan­dar­dzie “Szko­ła aktyw­nie współ­pra­cu­je ze śro­do­wi­skiem”.
OPIEKA I PROFILAKTYKA WSPOMAGANIA UCZNIA W JEGO ROZWOJU
W 2005 r. KAPITUŁA POMORSKICH CERTYFIKATÓW JAKOŚCI EDUKACJI przy­zna­ła szko­le cer­ty­fi­kat jako­ści w stan­dar­dzie “Opie­ka i pro­fi­lak­ty­ka wspo­ma­ga ucznia w jego roz­wo­ju”.
OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE PEŁNI FUNKCJĘ MOTYWUJĄCO-WSPIERAJĄCĄ
W 2007 r. KAPITUŁA POMORSKICH CERTYFIKATÓW JAKOŚCI EDUKACJI przy­zna­ła szko­le cer­ty­fi­kat jako­ści w stan­dar­dzie “Oce­nia­nie wewnątrz­sz­kol­ne peł­ni funk­cję moty­wu­ją­co-wspie­ra­ją­cą”.
ATMOSFERA SZKOŁY PROWADZI DO DOBRYCH RELACJI W ŚRODOWISKU SZKOLNYM
W 2007 r. KAPITUŁA POMORSKICH CERTYFIKATÓW JAKOŚCI EDUKACJI przy­zna­ła szko­le cer­ty­fi­kat jako­ści w stan­dar­dzie “Atmos­fe­ra szko­ły pro­wa­dzi do dobrych rela­cji w śro­do­wi­sku szkol­nym “.
SZKOŁA PRZYJAZNA UCZNIOM Z DYSLEKSJĄ
POLSKIE TOWARZYSTWO DYSLEKTYCZNE przy­zna­ło szko­le cer­ty­fi­kat z wyróż­nie­niem “Szko­ła przy­ja­zna uczniom z dys­lek­sją”.
SZKOŁA Z KLASĄ
 Szko­ła uzy­ska­ła mia­no „Szko­ły z kla­są”.