EWALUACJA

EWALUACJA

W okre­sie od 28 lute­go do 28 mar­ca 2013 roku w szko­le prze­pro­wa­dzo­na zosta­ła ewa­lu­acja zewnętrz­na przez zespół wizy­ta­to­rów ds. ewa­lu­acji.
Ewa­lu­acja pro­ble­mo­wa doty­czy­ła dwóch obsza­rów:

Obszar 1 — pro­ce­sy zacho­dzą­ce w szko­le, a decy­du­ją­ce o spo­so­bie funk­cjo­no­wa­nia szko­ły i pro­wa­dzą­ce do pożą­da­nych efek­tów

Obszar 2 — funk­cjo­no­wa­nie szko­ły w śro­do­wi­sku lokal­nym

We wszyst­kich bada­nych obsza­rach nasza szko­ła uzy­ska­ła bar­dzo dobre wyni­ki pla­su­ją­ce sie na pozio­mach B (ozna­cza­ją­cy wyso­ki sto­pień wypeł­nia­nia wyma­ga­nia przez szko­łę) lub A (ozna­cza­ją­cy bar­dzo wyso­ki sto­pień wypeł­nia­nia wyma­ga­nia przez szko­łę).

Z peł­nym RAPORTEM Z EWALUACJI moż­na zapo­znać się tutaj.