HISTORIA

HISTORIA SZKOŁY

 

Szko­ła Pod­sta­wo­wa Nr 55 w Gdań­sku Nowym Por­cie roz­po­czę­ła swo­ją dzia­łal­ność 1 wrze­śnia 1959r. Nowo wybu­do­wa­ny jed­no­pię­tro­wy budy­nek był prze­zna­czo­ny dla 600 uczniów, ale szyb­ko oka­za­ło się, że potrze­by dziel­ni­cy są znacz­nie więk­sze i naukę roz­po­czę­ło w nim 921 osób. Utwo­rzo­no 23 oddzia­ły, któ­re były bar­dzo licz­ne. Rada Peda­go­gicz­na skła­da­ła się zale­d­wie z 25 nauczy­cie­li.

W pierw­szym roku ist­nie­nia szko­ły powsta­ła biblio­te­ka, któ­ra do koń­ca roku szkol­ne­go zdo­ła­ła zgro­ma­dzić 1548 ksią­żek. Począt­ko­wo sale lek­cyj­ne były skrom­nie wypo­sa­żo­ne. Ław­ki były drew­nia­ne, skła­da­ły się z sie­dze­nia i pul­pi­tu, któ­ry na środ­ku miał otwór na kała­marz, a dla każ­de­go ucznia był wyżło­bio­ny rowek na ołó­wek i pió­ro z obsad­ką.

Wszyst­kich uczniów obo­wią­zy­wał jed­no­li­ty strój: dla dziew­cząt — gra­na­to­wy lub czar­ny far­tu­szek z bia­łym koł­nie­rzy­kiem, a dla chłop­ców — blu­za z bia­łym koł­nie­rzem i czar­ne spodnie. Na ręka­wach obo­wiąz­ko­wo musia­ła być tar­cza szkol­na.

W mia­rę upły­wu cza­su ucznio­wie i nauczy­cie­le, oczy­wi­ście przy współ­pra­cy rodzi­ców, zago­spo­da­ro­wy­wa­li i ozda­bia­li sale lek­cyj­ne, a tak­że teren wokół szko­ły.

W szko­le dzia­ła­ły róż­ne orga­ni­za­cje mło­dzie­żo­we. Spół­dziel­nia Uczniow­ska pro­wa­dzi­ła dzia­łal­ność spo­łecz­ną i skle­pik szkol­ny. Szkol­na Kasa Oszczęd­no­ści uczy­ła roz­sąd­ne­go gospo­da­ro­wa­nia fun­du­sza­mi uczniów. Liga Ochro­ny Przy­ro­dy roz­bu­dza­ła miłość do zwie­rząt i sza­cu­nek dla przy­ro­dy. Wio­dą­cą rolę peł­nił Samo­rząd Uczniow­ski, któ­ry orga­ni­zo­wał kon­kur­sy, spo­tka­nia z cie­ka­wy­mi ludź­mi i przy­go­to­wy­wał ape­le.