INNOWACJE

INNOWACJE

MAŁY MISTRZ SPRAWNOŚCI
W roku szkol­nym 2016/2017 zosta­ła zgło­szo­na i zare­je­stro­wa­na w KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU inno­wa­cja peda­go­gicz­na: „Mały Mistrz Spraw­no­ści”.


Pobierz wer­sję PDF