ZESPÓŁ

NASZ ZESPÓŁ

mgr Jolan­ta Bocian
Dyrek­tor
język pol­ski, rewalidacja

mgr Anna Dreliszak
zastęp­ca Dyrektora
tera­pia pedagogiczna

Syl­wia Bielawska
ed.wczesnoszkolna

Maja Jaku­bow­ska
ed.wczesnoszkolna

Ali­cja Juszczak
ed.wczesnoszkolna

Kata­rzy­na Łącka
ed.wczesnoszkolna

Bar­ba­ra Pasternacka
ed.wczesnoszkolna

Miro­sła­wa Szyling
ed.wczesnoszkolna

Boże­na Tarasiuk
ed.wczesnoszkolna

Ani­ta Włostowska
ed.wczesnoszkolna

Agniesz­ka Treder
język pol­ski

Jani­na Goryńska
biblio­te­ka

Mał­go­rza­ta
Rze­pec­ka-Bru­no­wicz
logo­pe­da

Joan­na Nowak
nauczy­ciel
wspo­ma­ga­ją­cy

Ewa Godlew­ska
ed.wczesnoszkolna

Ani­ta Przybylska
ed.wczesnoszkolna

Damian Lamp­ka
reli­gia

Joan­na Lao-Blok
język pol­ski
język angiel­ski

Pau­li­na Spuś
język angiel­ski

Mario­la Okoń
mate­ma­ty­ka

Kata­rzy­na Kobalczyk
przy­ro­da
tech­ni­ka

Kata­rzy­na Siwik
wych.fizyczne

Jacek Igna­tow­ski
wych.fizyczne

Mał­go­rza­ta Madeńska
tera­pia pedagogiczna

Joan­na Kochanek
gim.korekcyjna

Urszu­la Malicka
peda­gog szkolny

Ewa Nada­rzyń­ska
nauczy­ciel
wspo­ma­ga­ją­cy

Tere­sa Chodkowska
świe­tli­ca

Rena­ta Jurgielewicz
świe­tli­ca

Ali­cja Laskowska 
świe­tli­ca