ZESPÓŁ

NASZ ZESPÓŁ

mgr Jolan­ta Bocian
Dyrek­tor
język pol­ski
rewa­li­da­cja

mgr Anna Dre­li­szak
zastęp­ca Dyrek­to­ra
tera­pia peda­go­gicz­na

Syl­wia Bie­law­ska
edu­ka­cja
wcze­snosz­kol­na

Maja Jaku­bow­ska
edu­ka­cja
wcze­snosz­kol­na

Ali­cja Jusz­czak
edu­ka­cja
wcze­snosz­kol­na

Kata­rzy­na Łąc­ka
edu­ka­cja
wcze­snosz­kol­na

Bar­ba­ra Paster­nac­ka
edu­ka­cja
wcze­snosz­kol­na

Miro­sła­wa Szy­ling
edu­ka­cja
wcze­snosz­kol­na

Boże­na Tara­siuk
edu­ka­cja
wcze­snosz­kol­na

Ani­ta Wło­stow­ska
edu­ka­cja
wcze­snosz­kol­na

Agniesz­ka Tre­der
język pol­ski

Jani­na Goryń­ska
biblio­te­ka

Mał­go­rza­ta
Rze­pec­ka-Bru­no­wicz
logo­pe­da

Ewa Godlew­ska
edu­ka­cja
wcze­snosz­kol­na

Ani­ta Przy­byl­ska
edu­ka­cja
wcze­snosz­kol­na

Beata Bed­nar­czyk
histo­ria

Mał­go­rza­ta Bona
geo­gra­fia

Aga­ta Cio­smak
asy­stent ucznia

Ewa Filip
reli­gia

Michał Kac­przak
wycho­wa­nie fizycz­ne
świe­tli­ca

s. Kla­ra
(Ire­na Kor­sak)
reli­gia

Sła­wo­mir Kwiat­kow­ski
fizy­ka

Kuśmierz Kali­na
muzy­ka

Damian Lamp­ka
reli­gia

Joan­na Lao-Blok
język pol­ski
język angiel­ski

Mar­ta Maka­re­wicz
muzy­ka

Mario­la Okoń
mate­ma­ty­ka

Kata­rzy­na Kobal­czyk
przy­ro­da
tech­ni­ka

Kata­rzy­na Siwik
wycho­wa­nie fizycz­ne

Jacek Igna­tow­ski
wycho­wa­nie fizycz­ne

Iza­be­la Okniań­ska
mate­ma­ty­ka

Doro­ta Opio­ła
che­mia

Han­na Pło­szaj
język nie­miec­ki

Ane­ta Sta­cho­wicz
mate­ma­ty­ka

Maja
Star­czew­ska-Kocu­rek
język pol­ski

Alek­san­dra Ślu­sar­czyk
język angiel­ski

Miłosz Thie­de
pla­sty­ka

Han­na Woj­cie­chow­ska
język pol­ski

Kata­rzy­na Rut­kie­wicz
biblio­te­ka
infor­ma­ty­ka

Mał­go­rza­ta Madeń­ska
tera­pia peda­go­gicz­na

Joan­na Kocha­nek
gim­na­sty­ka
korek­cyj­na

Urszu­la Malic­ka
peda­gog szkol­ny

Ewa Nada­rzyń­ska
nauczy­ciel
wspo­ma­ga­ją­cy

Paweł Raj­ca
nauczy­ciel
wspo­ma­ga­ją­cy

Tere­sa Chod­kow­ska
świe­tli­ca

Rena­ta Jur­gie­le­wicz
świe­tli­ca

Ali­cja Laskow­ska
świe­tli­ca

Ewa Mysza
świe­tli­ca

Doro­ta Raczyń­ska
świe­tli­ca