RADA RODZICÓW

RADA RODZICÓW

Prze­wod­ni­czą­ca RR
Alek­san­dra Łago­dziń­ska
Zastęp­ca
Prze­wod­ni­czą­cej RR

Agniesz­ka Gru­żal­ska
Skarb­nik
Mał­go­rza­ta Mącz­kow­ska
Sekre­tarz
Anna Per­kow­ska
Komi­sja Rewi­zyj­na
Anna Gaj­da­mo­wicz
Mar­ta Naczk-Paw­łow­ska
WPŁAT NA RADĘ RODZICÓW
moż­na doko­nać bez­po­śred­nio na rachu­nek ban­ko­wy


Rada Rodzi­ców Szko­ły Pod­sta­wo­wej Nr 55 w Gdań­sku
nr kon­ta 31–1240-5400–1111-0010–6516-8016
tytu­łem SKŁADKA NA RZECZ RADY RODZICÓW, KLASA, IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA.


ZA WSZYSTKIE WPŁATY DZIĘKUJEMY!