ABSOLWENCI

ABSOLWENCI

Nasi    sław­ni    absol­wen­ci

Prof. Grze­gorz Węgrzyn — od 1 wrze­śnia 2008r. pro­rek­tor ds. nauki Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go. W latach 2002–2008 dzie­kan Wydzia­łu Bio­lo­gii, Geo­gra­fii i Oce­ano­lo­gii UG. Nale­ży do naj­wy­bit­niej­szych bada­czy zaj­mu­ją­cych się bio­lo­gią mole­ku­lar­ną, cho­ro­ba­mi gene­tycz­ny­mi, bio­chi­pa­mi, DNA oraz bak­te­ria­mi. Kie­ro­wał zespo­łem naukow­ców, któ­ry opra­co­wał nową sku­tecz­ną meto­dę lecze­nia cho­ro­by San­fi­lip­po.

Krzysz­tof Pusz — poli­tyk, praw­nik, dzia­łacz pod­ziem­nej “Soli­dar­no­ści”.     Od 1985 do 1989 peł­nił funk­cję sekre­ta­rza w biu­rze Lecha Wałę­sy, a w 1989 był dyrek­to­rem Biu­ra Kra­jo­we­go “Soli­dar­ność”. W latach 1990–1991 szef Gabi­ne­tu Pre­zy­den­ta RP Lecha Wałę­sy. W 1998r. spra­wo­wał urząd wice­wo­je­wo­dy gdań­skie­go, a w latach 1999–2001 I wice­wo­je­wo­dy pomor­skie­go.

Iwo­na Guzow­ska — wie­lo­krot­na Mistrzy­ni Świa­ta i Euro­py w kick-boxin­gu i bok­sie, czte­ro­krot­nie zdo­by­ła Puchar Świa­ta w kick-boxin­gu, sied­mio­krot­nie Mistrzo­stwo Pol­ski. W 1999r. zosta­ła pierw­szą kobie­tą w Pol­sce, któ­ra roz­po­czę­ła zawo­do­wą karie­rę bok­ser­ską. Była posłem na Sejm VI i VII kaden­cji (2007–2015).

Michał Dziu­bań­ski — wie­lo­krot­ny repre­zen­tant Pol­ski na mistrzo­stwach świa­ta w teni­sie sto­ło­wym. Jeden z naj­bar­dziej uty­tu­ło­wa­nych pol­skich tre­ne­rów. Jego pod­opiecz­ni zdo­by­wa­li meda­le mistrzostw Świa­ta I Euro­py. W 2008r. został odzna­czo­ny za osią­gnię­cia w dzia­łal­no­ści szko­le­nio­wej i tre­ner­skiej Zło­tym Krzy­żem Zasłu­gi.

Tomasz Lip­nic­ki — muzyk roc­ko­wy, woka­li­sta i gita­rzy­sta. W latach 1988–1999 lider zespo­łu “Illu­sion”, z któ­rym nagrał pięć płyt. Od 2003r. aktyw­ny w zespo­le “Lipa­li”. Uczest­ni­czył w nagra­niach zespo­łów Acid Drin­kers, Fla­pjack, Kar­ma­co­ma, Ame­tria. W 2008r. został uho­no­ro­wa­ny Fry­de­ry­kiem w kate­go­rii “Woka­li­sta roku”. W tym samym roku nagrał pio­sen­kę “Każ­da chwi­la” pro­mu­ją­cą Ogól­no­pol­ską Kam­pa­nię Spo­łecz­no-Edu­ka­cyj­ną “Hospi­cjum to też życie”. Wraz z nim zaśpie­wa­ła ją Kry­sty­na Proń­ko.

Ks. Ryszard Preuss - dłu­go­let­ni pro­boszcz para­fii św. Jadwi­gi Ślą­skiej w Gdań­sku — Nowym Por­cie.

Bog­dan Olszew­ski — dzia­łacz “Soli­dar­no­ści”.                                                            .….….….….….….….….….…..              …

Seba­stian Wisłoc­ki — aktor-śpie­wak mło­de­go poko­le­nia zwią­za­ny z Teatrem Muzycz­nym w Gdy­ni, odtwór­ca ról m.in. w Dra­cu­li (2004), 101 dal­ma­tyń­czy­kach (2005), Fame (2007),  Pięk­nej i Bestii (2008).

Woj­ciech Hal­man - spor­to­wiec, cho­dziarz. Zdo­był m.in. dzie­się­cio­krot­nie meda­le Mistrzostw Pol­ski, tytuł naj­lep­sze­go lek­ko­atle­ty Pomo­rza w 2008r., Puchar Euro­py w 2006r., Puchar Świa­ta w 2008r., Puchar Euro­py oraz srebr­ny medal Pucha­ru Euro­py w 2009r.

Andrzej Ryba — histo­ryk, wydaw­ca ksią­żek o tema­ty­ce mor­skiej.             .….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…