HARMONOGRAM ROKU

HARMONOGRAM

ROKU SZKOLNEGO

2017/2018

4   wrze­śnia   2017 roz­po­czę­cie zajęć  dydak­tycz­no — wycho­waw­czych
12   wrze­śnia   2017 zebra­nia  z  rodzi­ca­mi  kl. I — VII
17 paź­dzier­ni­ka 2017 zebra­nia  z  rodzi­ca­mi  kl. I — VII
21  listo­pa­da  2017 zebra­nia  z  rodzi­ca­mi  kl. I — VII
19 grud­nia 2017 zebra­nia  z  rodzi­ca­mi  kl. I — VII
23 — 31  grud­nia  2017 zimo­wa prze­rwa  świą­tecz­na
22  stycz­nia  2018 rada  kla­sy­fi­ka­cyj­na
23  stycz­nia  2018 zebra­nia  z  rodzi­ca­mi  na  koniec  I  pół­ro­cza
29 stycz­nia-11 lute­go  2018 ferie  zimo­we  2017
29 mar­ca-3 kwiet­nia 2018 wio­sen­na prze­rwa świą­tecz­na
3 maja 2018 dzień wol­ny od zajęć dydak­tycz­nych
31 maja 2018 dzień wol­ny od zajęć dydak­tycz­nych
22 czerw­ca 2018 zakoń­cze­nie zajęć dydak­tycz­no-wycho­waw­czych