HARMONOGRAM ROKU

HARMONOGRAM

ROKU SZKOLNEGO

2017/2018

4   wrze­śnia 2017 roz­po­czę­cie zajęć  dydak­tycz­no — wychowawczych
12   wrze­śnia 2017 zebra­nia  z  rodzi­ca­mi  kl. I — VII
17 paź­dzier­ni­ka 2017 zebra­nia  z  rodzi­ca­mi  kl. I — VII
21  listo­pa­da 2017 zebra­nia  z  rodzi­ca­mi  kl. I — VII
19 grud­nia 2017 zebra­nia  z  rodzi­ca­mi  kl. I — VII
23 — 31  grud­nia 2017 zimo­wa prze­rwa  świąteczna
22  stycz­nia 2018 rada  kla­sy­fi­ka­cyj­na
23  stycz­nia 2018 zebra­nia  z  rodzi­ca­mi  na  koniec  I  półrocza
29 stycz­nia-11 lute­go 2018 ferie  zimo­we 2017
29 mar­ca-3 kwiet­nia 2018 wio­sen­na prze­rwa świąteczna
3 maja 2018 dzień wol­ny od zajęć dydaktycznych
31 maja 2018 dzień wol­ny od zajęć dydaktycznych
22 czerw­ca 2018 zakoń­cze­nie zajęć dydaktyczno-wychowawczych