Osiągnięcia 2014

OSIĄGNIĘCIA

  • 2  uczen­ni­ce otrzy­ma­ły sty­pen­dium Pre­zy­den­ta Mia­sta Gdań­ska (kat.V)
  • II miej­sce w ogól­no­pol­skim kon­kur­sie astro­no­micz­nym „Astro­la­bium”
  • I miej­sce w miej­skim kon­kur­sie infor­ma­tycz­nym „Moja Pomor­ska Rodzi­na”
  • II miej­sce w kon­kur­sie mię­dzysz­kol­nym „Omni­bus”
  • II miej­sce w mię­dzysz­kol­nym kon­kur­sie polo­ni­stycz­nym „Rusz gło­wą nad fra­ze­olo­gią”
  • III miej­sce w Gdań­sku w tur­nie­ju wie­dzy o Bez­pie­czeń­stwie w Ruchu Dro­go­wym
  • III miej­sce w Mini­tur­nie­ju BRD dla uczniów klas III szkół pod­sta­wo­wych pod patro­na­tem Komen­dan­ta Miej­skie­go Poli­cji w Gdań­sku
  • III miej­sce w kon­kur­sie miej­skim „Gdań­ska kamie­nicz­ka”
  • 2 wyróż­nie­nia w kon­kur­sie mię­dzy­na­ro­do­wym „Kan­gur”