Osiągnięcia 2015

OSIĄGNIĘCIA

 • uczeń kla­sy pią­tej otrzy­mał sty­pen­dium Pre­zy­den­ta Mia­sta Gdań­ska (kat.IV)
 • VIII miej­sce w ogól­no­pol­skim kon­kur­sie astro­no­micz­nym „Astro­la­bium”
 • wyróż­nie­nie w ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie Nauk Przy­rod­ni­czych „Świe­tlik”
 • I miej­sce w Woje­wódz­kim pro­jek­cie „Orto­gra­ficz­ne Łami­głów­ki”
 • wyróż­nie­nie kla­sy Id w akcji spo­łecz­nej Woje­wo­dy Pomor­skie­go “MY NA POMORZU” (w nagro­dę uczniom ufun­do­wa­ny został 7-dnio­wy wyjazd na Zie­lo­ną Szko­łę do Szym­bar­ka)
 •  I miej­sce w Gdań­sku w kon­kur­sie na naj­lep­sze­go czy­tel­ni­ka
 •  II miej­sce dla kla­sy I w kon­kur­sie na Gdań­ską Kamie­ni­cę orga­ni­zo­wa­nym przez Fun­da­cję Wspól­no­ta Gdań­ska
 •  II miej­sce dla kla­sy II w kon­kur­sie Aka­de­mii Gdań­skich Lwią­tek „Herb Gdań­ski”
 •  I miej­sce w kon­kur­sie mię­dzysz­kol­nym — pre­zen­ta­cja mul­ti­me­dial­na” Pta­ki pol­skie­go wybrze­ża”
 •  I miej­sce w mię­dzysz­kol­nym kon­kur­sie „Latar­nie mor­skie pol­skie­go wybrze­ża”
 •  I miej­sce w mię­dzysz­kol­nym kon­kur­sie „Pozna­je­my pta­ki Bał­ty­ku”
 •  I miej­sce w mię­dzysz­kol­nym kon­kur­sie „Mądra gło­wa wie, co wypa­da a co nie”
 •  II miej­sce w mię­dzysz­kol­nym kon­kur­sie „Hewe­liusz z Gdań­skiem w tle”
 •  III miej­sce w mię­dzysz­kol­nym kon­kur­sie  ”Moja bez­piecz­na dro­ga do szko­ły”
 •   III miej­sce w mię­dzysz­kol­nym kon­kur­sie „Miesz­ka­my nad Bał­ty­kiem”
 •   I miej­sce w eli­mi­na­cjach mię­dzysz­kol­nych „Tur­niej wie­dzy o Bez­pie­czeń­stwie w Ruchu Dro­go­wym”
 •  III miej­sce w eli­mi­na­cjach miej­skich „Tur­niej wie­dzy o Bez­pie­czeń­stwie w Ruchu Dro­go­wym”
 • III miej­sce dru­ży­no­wo w Mini­tur­nie­ju BRD dla klas trze­cich
 •  3 wyróż­nie­nia w kon­kur­sie mię­dzy­na­ro­do­wym „Kan­gur”
 •  wyróż­nie­nie w IX Woje­wódz­kim Kon­kur­sie Mate­ma­tycz­nym „Ścież­ki po Pol­sce i  Unii Euro­pej­skiej”
 • wyróż­nie­nie w I Woje­wódz­kim Kon­kur­sie „Legen­dy sło­wem i pędz­lem malo­wa­ne”
 •  dwa wyróż­nie­nia w Woje­wódz­kim Kon­kur­sie Pla­stycz­nym “Anio­ły”