Osiągnięcia 2016

OSIĄGNIĘCIA

 • pię­ciu uczniów otrzy­ma­ło sty­pen­dium Pre­zy­den­ta Mia­sta Gdań­ska
 •  lau­re­at w Mega­olim­pia­dzie — mate­ma­ty­ka
 •  fina­li­sta w Woje­wódz­kim Kon­kur­sie Mate­ma­tycz­nym
 •   fina­li­sta w Woje­wódz­kim Kon­kur­sie Języ­ka Pol­skie­go
 •  fina­li­sta w mię­dzysz­kol­nym kon­kur­sie czy­tel­ni­czym “1 z 10”
 •  lau­re­at w mię­dzysz­kol­nym kon­kur­sie ciche­go czy­ta­nia “Mądra sowa”
 •  I miej­sce i wyróż­nie­nie w mię­dzysz­kol­nym kon­kur­sie “Kra­ina wyobraź­ni”
 •  I i III miej­sce w Mię­dzysz­kol­nym Kon­kur­sie Mate­ma­tycz­nym “Liczę, prze­li­czam, wiem” dla dzie­ci z oddzia­łów przed­szkol­nych
 • nagro­da głów­na w mię­dzysz­kol­nym cało­rocz­nym kon­kur­sie “Rowe­ro­wy Auto­cho­dzik”
 • 2 wyróż­nie­nia w woje­wódz­kim inte­gra­cyj­nym kon­kur­sie pla­stycz­nym “Baśnie tysią­ca i jed­nej nocy”
 • wyróż­nie­nie w ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie Nauk Przy­rod­ni­czych „Świe­tlik”
 • II miej­sce w mię­dzysz­kol­nym kon­kur­sie orto­gra­fii “Zło­te pió­ro”
 •  I miej­sce w mię­dzysz­kol­nym kon­kur­sie “Naj­pięk­niej­szy model stat­ku”
 •  III miej­sce w mię­dzysz­kol­nym kon­kur­sie pla­stycz­nym “Życie ludzi morza”
 •  III miej­sce w eli­mi­na­cjach miej­skich „Tur­niej wie­dzy o Bez­pie­czeń­stwie w Ruchu Dro­go­wym”
 • wyróż­nie­nie w mię­dzysz­kol­nym kon­kur­sie pla­stycz­nym “Mój baj­ko­wy przy­ja­ciel” dla dzie­ci z oddzia­łów przed­szkol­nych
 • wyróż­nie­nie w mię­dzysz­kol­nym kon­kur­sie “Gdańsk mia­sto por­to­we”
 •  3 wyróż­nie­nia w kon­kur­sie mię­dzy­na­ro­do­wym „Kan­gur”