PRAWA I OBOWIĄZKI

Uczeń ma pra­wo do:

  1. Wła­ści­wie zor­ga­ni­zo­wa­ne­go pro­ce­su kształ­ce­nia, zna­jo­mo­ści pro­gra­mu naucza­nia i wyma­gań edu­ka­cyj­nych.
  2. Jasnej, umo­ty­wo­wa­nej oce­ny postę­pów edu­ka­cyj­nych, oce­ny z zacho­wa­nia.
  3. Zda­wa­nia egza­mi­nów spraw­dza­ją­cych i kla­sy­fi­ku­ją­cych.
  4. Odwo­ły­wa­nia się od wysta­wio­nej oce­ny zacho­wa­nia zgod­nie z usta­lo­nym w szko­le try­bem postę­po­wa­nia.
  5. Reali­zo­wa­nia indy­wi­du­al­ne­go pro­gra­mu lub toku nauki zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi.
  6. Przed­sta­wia­nia wycho­waw­cy kla­sy, dyrek­to­ro­wi i innym pra­cow­ni­kom peda­go­gicz­nym swo­ich pro­ble­mów oraz uzy­ska­nia pomo­cy, odpo­wie­dzi i wyja­śnie­nia.
  7. Posza­no­wa­nie god­no­ści wła­snej w spra­wach osobistych,rodzinnych, kole­żeń­skich, ochro­ny przed wszel­ki­mi for­ma­mi prze­mo­cy fizycz­nej bądź psy­chicz­nej.
  8. Swo­bo­dy wyra­ża­nia myśli i prze­ko­nań w szcze­gól­no­ści doty­czą­cych szko­ły.
  9. Wpły­wa­nia na życie szko­ły poprzez dzia­łal­ność samo­rzą­do­wą .
  10. Uczest­ni­cze­nia w zaję­ciach poza­lek­cyj­nych i pozasz­kol­nych.
  11. Repre­zen­to­wa­nia szko­ły w kon­kur­sach, zawo­dach i innych imprez ze swo­imi moż­li­wo­ścia­mi.
  12. Odpo­czyn­ku w prze­rwach mię­dzy lek­cja­mi.
  13. Opie­ki zdro­wot­nej, korzy­sta­nia z pomo­cy mate­rial­nej.
  14. Powia­do­mie­nia z tygo­dnio­wym wyprze­dze­niem o ter­mi­nie i zakre­sie pisem­nych spraw­dzia­nów wia­do­mo­ści.
  15. Odmo­wy pisa­nia sprawdzianu,jeżeli w dniu odbył sie już jeden, a w cią­gu tygo­dnia trzy.
  16. Dodat­ko­wej pomo­cy w przy­pad­ku trud­no­ści w nauce.
  17. Korzy­sta­nia z porad­nic­twa psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­ne­go.
  18. Korzy­sta­nia z pomiesz­czeń szkol­nych, sprzę­tu, środ­ków dydak­tycz­nych.
  19. Wyda­wa­nia gazet­ki szkol­nej.
  20. Wybo­ru nauczy­cie­la peł­nią­ce­go rolę opie­ku­na Samo­rzą­du Uczniow­skie­go.

Uczeń ma obo­wią­zek:

 1. Sys­te­ma­tycz­nie i aktyw­nie uczest­ni­czyć w zaję­ciach.
 2. Postę­po­wać zgod­nie z dobrem szkol­nej spo­łecz­no­ści i dbać o honor szko­ły.
 3. God­nie i kul­tu­ral­ne zacho­wy­wać się w szko­le i poza nią.
 4. Prze­strze­gać zasad współ­ży­cia spo­łecz­ne­go a szcze­gól­nie:
  • oka­zy­wać sza­cu­nek doro­słym i kole­gom,
  • prze­ciw­sta­wiać się prze­ja­wom wul­gar­no­ści i bru­tal­no­ści,
  • sza­no­wać poglą­dy i prze­ko­na­nia innych,
  • sza­no­wać wol­ność i god­ność oso­bi­stą dru­gie­go czło­wie­ka.
 5. Trosz­czyć się o mie­nie szko­ły i jej este­tycz­ny wygląd, o utrzy­ma­nie czy­sto­ści.
 6. Dbać o zdro­wie wła­sne i swo­ich kole­gów.
 7. Prze­strze­gać zasad BHP i zasad bez­piecz­ne­go ruchu dro­go­we­go.