SAMORZĄD UCZNIOWSKI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Prze­wod­ni­czą­ca
Nata­lia Dre­wek kl.6B
Zastęp­cy
Gabrie­la Szwejk 7A
Piotr Żukow­ski 6A
Jakub Kaczyń­ski 4B
Poczet sztan­da­ro­wy
Wero­ni­ka Jure­wicz kl.5B
Nad­ia Koł­kow­ska kl.5B
Bar­tosz Jędru­szew­ski kl.7B
Opie­kun samo­rzą­du
p. Joan­na Lao-Blok