BIBLIOTEKA

BIBLIOTEKA

 


Biblio­te­ka jest miej­scem zacza­ro­wa­nym:
bli­sko tu do baj­ki i praw­dy,
do uśmie­chu, do wzru­szeń…

 

O BIBLIOTECE

Biblio­te­ka skła­da się z dwóch pomiesz­czeń: wypo­ży­czal­ni i czy­tel­ni gdzie mie­ści się Mul­ti­me­dial­ne Cen­trum Infor­ma­cji. W Biblio­te­ce znaj­du­je się oko­ło dzie­wię­ciu tysię­cy wolu­mi­nów. W MCI ucznio­wie i nauczy­cie­le mają moż­li­wość korzy­sta­nia z sze­ro­kiej gamy pro­gra­mów mul­ti­me­dial­nych doty­czą­cych róż­nych dzie­dzin wie­dzy. Ucznio­wie w biblio­te­ce mają zapew­nio­ny wol­ny dostęp do rega­łów. Przy wybo­rze cie­ka­wej pozy­cji poma­ga im wystaw­ka inte­re­su­ją­cych, nowych ksią­żek. W wypo­ży­czal­ni znaj­du­je się rów­nież sto­lik do dys­po­zy­cji dzie­ci, któ­re chcą spę­dzić prze­rwę z cie­ka­wym cza­so­pi­smem czy książ­ką. W cza­sie dużych przerw orga­ni­zu­je­my dla chęt­nych “Prze­rwy z kolo­ro­wan­ką”.

BIBLIOTEKA CZYNNA

PONIEDZIAŁEK 8:00 — 14:00
WTOREK 8:00 — 15:00
ŚRODA 8:00 — 14:00

(pra­ce wewnętrz­ne)

CZWARTEK 8:00 — 15:00
PIĄTEK 8:00 — 14:00