STOŁÓWKA

STOŁÓWKA

Cena jed­ne­go obia­du wyno­si 4 zł.  Wpła­ty za obia­dy nale­ży doko­ny­wać do  10 dnia każ­de­go mie­sią­ca. Po tym ter­mi­nie będą nali­cza­ne usta­wo­we odset­ki za każ­dy dzień zwło­ki oraz będą wstrzy­my­wa­ne obia­dy do cza­su ure­gu­lo­wa­nia płat­no­ści. Wpła­ty za obia­dy tyl­ko prze­le­wem na kon­to szko­ły.

Zgod­nie z regu­la­mi­nem sto­łów­ki za datę zapła­ty uzna­je się wpływ środ­ków pie­nięż­nych na kon­to szko­ły.

 

W tytu­le prze­le­wu pro­szę podać imię, nazwi­sko i kla­sę dziec­ka.

 

Pro­si­my o zgła­sza­nie nie­obec­no­ści dziec­ka ze wzglę­du na odpi­sy w każ­dym mie­sią­cu.

 

Odwo­ła­nie obia­du moż­na zgła­szać do godz. 9:30 dane­go dnia robo­cze­go, a odpis będzie uwzględ­nio­ny od dnia następ­ne­go, e-mailem na adres sekretariatsp55@wp.pl lub w for­mie pisem­nej na dru­ku dostęp­nym u inten­den­ta oraz na stro­nie www Szko­ły.

 

NUMER KONTA

95 1240 1268 1111 0010 3839 8848

Koszt za mie­siąc  GRUDZIEŃ  2018 — 60 zł

   tj. 4 zł  x  15 dni =  60 zł

UWAGA !!!

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne wyku­pie­niem obia­dów muszą pod­pi­sać umo­wy (druk na dole stro­ny) u Pani Inten­dent­ki.

Jadło­spis
10.12.2018
Ponie­dzia­łek
Zupa szcza­wio­wa z jaj­kiem 250ml
Skład­ni­ki: woda, kur­czak, mar­chew, por, pie­trusz­ka, seler, śmie­ta­na 12%, jaj­ka, szczaw, zie­le angiel­skie, liść lau­ro­wy, pieprz sól ns, natka, ziem­nia­ki
Nale­śni­ki z twa­ro­giem i bana­na­mi 200g. Woda mine­ral­na. Papry­ka świe­ża do chru­pa­nia
Skład­ni­ki: : mąka, jaj­ka, mle­ko, twa­róg, jogurt natu­ral­ny, cukier, sól ns, olej, bana­ny, woda mine­ral­na, papry­ka

11.12.2018
Wto­rek
Zupa krem z cuki­nii z grzan­ka­mi 250ml
Skład­ni­ki: woda, mar­chew, pie­trusz­ka, por, seler, masło, śmie­ta­na, grzan­ki, natka, zie­le angiel­skie, liść lau­ro­wy, czo­snek, sól ns, cuki­nia
Pul­pe­ty w sosie pomi­do­ro­wym 100g +40 ml sos, ziem­nia­ki z koper­kiem 150g, bukiet warzyw goto­wa­nych na parze 100g. Woda mine­ral­na. Man­da­ryn­ka
Skład­ni­ki: mię­so wie­przo­we, cebu­la, prze­cier pomi­do­ro­wy, mąka, jaj­ka, buł­ka tar­ta, sól ns, pieprz, liść lau­ro­wy, zie­le angiel­skie, ziem­nia­ki, sól ns, koper, bro­kuł, kala­fior, mar­chew, woda mine­ral­na, man­da­ryn­ka

12.12.2018
Śro­da
Kapu­śniak z kiszo­nej kapu­sty z kaszą pęczak 250ml
Skład­ni­ki: : kur­czak, woda, mar­chew, por, pie­trusz­ka, seler, kapu­sta kiszo­na, zie­le angiel­skie, liść lau­ro­wy, sól ns, pieprz, kasza pęczak, natka.
Filet z kur­cza­ka panie­ro­wa­ny w płat­kach kuku­ry­dzia­nych 100g, ziem­nia­ki z koper­kiem 150g, sałat­ka z kala­fio­ra i rzod­kiew­ki 100g Sok 100% wie­lo­owo­co­wy
Skład­ni­ki: filet z kur­cza­ka, płat­ki kuku­ry­dzia­ne, olej, jaj­ka, sól ns, ziem­nia­ki, sól ns, koper, kala­fior, rzod­kiew­ka, jabł­ka, wiśnie, wino­gro­na, kiwi

13.12.2018
Czwar­tek
Zupa mar­chew­ko­wa z maka­ro­nem i zie­le­ni­ną 250ml
Skład­ni­ki: woda, mar­chew, por, pie­trusz­ka, seler, śmie­ta­na, maka­ron, natka, sól ns, zie­le angiel­skie, liść lau­ro­wy, pieprz
Gulasz wie­przo­wy 100g, kasza mie­sza­na 150g, ogó­rek kiszo­ny Kom­pot z tru­ska­wek z mio­dem
Skład­ni­ki: szyn­ka wie­przo­wa, cebu­la, zie­le angiel­skie, liść lau­ro­wy, pieprz, sól ns, mąka, czo­snek, kasza jęcz­mien­na, kasza gry­cza­na, ogó­rek kiszo­ny, woda, tru­skaw­ki, miód

14.12.2018
Pią­tek
Zupa faso­lo­wa z ziem­nia­ka­mi 250ml
Skład­ni­ki: woda, kur­czak, mar­chew, por, pie­trusz­ka, seler, ziem­nia­ki, faso­la, sól ns, pieprz, zie­le angiel­skie, liść lau­ro­wy, natka
Filet ryb­ny z min­ta­ja w panier­ce, ziem­nia­ki z koper­kiem 150g, surów­ka z bia­łej kapu­sty 100g. Woda mine­ral­na. Jabł­ko
Skład­ni­ki: filet z min­ta­ja, mąka, olej, sól ns, ziem­nia­ki, koper, kapu­sta bia­ła, mar­chew, olej, koper, woda mine­ral­na, jabł­ko

POTRAWY MOGĄ ZAWIERAĆ  SKŁADNIKI ALERGENNE TAKIE JAK
GLUTEN, JAJA, RYBY, MLEKO, SELERSEZAM.

W JADŁOSPISIE SKŁADNIKI ALERGENNE ZOSTAŁY WYRÓŻNIONE KOLOREM NIEBIESKIM.

SMACZNEGO!!!

Druk infor­mu­ją­cy o odwo­ła­niu obia­dów przez Rodzi­ca:

Umo­wa doty­czą­ca korzy­sta­nia z obia­dów w sto­łów­ce szkol­nej: