STOŁÓWKA

STOŁÓWKA

 

Cena jed­ne­go obia­du wyno­si: 3,50 zł.

 

Wpła­ty za obia­dy nale­ży doko­ny­wać do 10 dnia każ­de­go mie­sią­ca.

 

Po tym ter­mi­nie będą nali­cza­ne usta­wo­we odset­ki za każ­dy dzień zwło­ki oraz będą wstrzy­my­wa­ne obia­dy do cza­su ure­gu­lo­wa­nia płat­no­ści.

 

Wpła­ty za obia­dy tyl­ko prze­le­wem na kon­to szko­ły.

 

Zgod­nie z regu­la­mi­nem sto­łów­ki za datę zapła­ty uzna­je się wpływ środ­ków pie­nięż­nych na kon­to szko­ły.

 

W tytu­le prze­le­wu pro­szę podać imię, nazwi­sko i kla­sę dziec­ka.

 

Pro­si­my o zgła­sza­nie nie­obec­no­ści dziec­ka ze wzglę­du na odpi­sy w każ­dym mie­sią­cu.

 

Odwo­ła­nie obia­du moż­na zgła­szać do godz. 9:30 dane­go dnia robo­cze­go, a odpis będzie uwzględ­nio­ny od dnia następ­ne­go, e-mailem na adres sekretariatsp55@wp.pl lub w for­mie pisem­nej na dru­ku dostęp­nym u inten­den­ta oraz na stro­nie www Szko­ły.

 

NUMER KONTA

95 1240 1268 1111 0010 3839 8848

Koszt za mie­siąc  LUTY  2018 — 45,50 zł

   tj. 3,50 zł  x  13 dni =  45,50 zł

UWAGA !!!

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne wyku­pie­niem obia­dów muszą pod­pi­sać umo­wy (druk na dole stro­ny) u Pani Inten­dent­ki.

Jadło­spis
23.02.2018
Zupa ryżo­wa z zie­le­ni­ną 250ml
Skład­ni­ki: woda, mar­chew, por, pie­trusz­ka, seler, ryż, koper, sól ns, zie­le angiel­skie, liść lau­ro­wy, pieprz
Kotle­ty mie­lo­ne z ryby 100g, ziem­nia­ki z koper­kiem 150g, fasol­ka szpa­ra­go­wa 100g. Sok owo­co­wy 100 %
Skład­ni­ki: file­ty z dor­sza, buł­ka tar­ta, jaj­ka, cebu­la, olej, pieprz, ziem­nia­ki, sól ns, koper, fasol­ka szpa­ra­go­wa, sól ns, natu­ral­ny sok z jabłek

26.02.2018
Zupa gro­cho­wa na wędzon­ce 250ml
Skład­ni­ki: woda, ogo­nów­ka wędzo­na, mar­chew, por, seler, pie­trusz­ka, groch, ziem­nia­ki, zie­le angiel­skie, liść lau­ro­wy, sól ns, pieprz, maje­ra­nek, natka
Ryż brą­zo­wy zapie­ka­ny z jabł­kiem i brzo­skwi­nią z jogur­tem natu­ral­nym 280g. Her­ba­ta mię­to­wa z mio­dem Ogó­rek świe­ży do chru­pa­nia
Skład­ni­ki: ryż brą­zo­wy, sól ns, masło, jogurt natu­ral­ny, jabł­ka, brzo­skwi­nia, cukier, her­ba­ta mię­to­wa, miód, woda, ogó­rek świe­ży

27.02.2018
Zupa neapo­li­tań­ska z maka­ro­nem i zie­le­ni­ną 250ml
Skład­ni­ki: kur­czak, woda, mar­chew, por, pie­trusz­ka, seler, serek mascar­po­ne, śmie­ta­na, maka­ron, sól ns, pieprz, zie­le angiel­skie, liść lau­ro­wy, natka
Meda­lio­ny z indy­ka 100g, ziem­nia­ki z koper­kiem 150g bukiet warzyw goto­wa­nych na parze 100g. Woda mine­ral­na. Grusz­ka
Skład­ni­ki: filet z indy­ka, buł­ka tar­ta, jaj­ka, olej, sól ns, pieprz, ziem­nia­ki, koper, bro­kuł, kala­fior, mar­chew, woda mine­ral­na, nie­ga­zo­wa­na, grusz­ka

28.02.2018
Zupa szcza­wio­wa z jaj­kiem 250ml
Skład­ni­ki: woda, kur­czak, mar­chew, por, pie­trusz­ka, seler, śmie­ta­na, jaj­ka, szczaw, zie­le angiel­skie, liść lau­ro­wy, pieprz sól ns, natka, ziem­nia­ki
Gołąb­ki w sosie pomi­do­ro­wym 150g +50ml sos, ziem­nia­ki z koper­kiem 150g. Woda mine­ral­na. Jabł­ko
Skład­ni­ki: kapu­sta wło­ska, kar­ków­ka, ryż brą­zo­wy, prze­cier pomi­do­ro­wy, mąka, sól ns, pieprz, ziem­nia­ki, koper, woda mine­ral­na śred­nio­zmi­ne­ra­li­zo­wa­na, jabł­ko

01.03.2018
Zupa koper­ko­wa z klu­secz­ka­mi 250ml
Skład­ni­ki: woda, mar­chew, por, pie­trusz­ka, seler, śmie­ta­na, jaj­ka, mąka, śmie­ta­na, koper, sól ns, zie­le angiel­skie, liść lau­ro­wy, pieprz
Bit­ki z szyn­ki wie­przo­wej w sosie 80g +sos 40ml, kasza mie­sza­na 150g, surów­ka z bia­łej rzod­kwi z jogur­tem natu­ral­nym 100g. Kom­pot z tru­ska­wek z mio­dem
Skład­ni­ki: szyn­ka wie­przo­wa b/k, mąka, cebu­la, olej, pieprz, sól ns, kasza jęcz­mien­na, kasza gry­cza­na, bia­ła rzod­kiew, jogurt natu­ral­ny, woda, tru­skaw­ki, miód

02.03.2018
Krup­nik z zie­le­ni­ną 250ml
Skład­ni­ki: woda, kur­czak, mar­chew, pie­trusz­ka, seler, kasza jęcz­mien­na, sól ns, pieprz, zie­le angiel­skie, liść lau­ro­wy, ziem­nia­ki, natka
Filet z dor­sza panie­ro­wa­ny 100g, ziem­nia­ki z koper­kiem 150g, surów­ka z kiszo­nej kapu­sty 100g. Woda mine­ral­na. Poma­rań­cza
Skład­ni­ki: : filet z dor­sza, jaj­ka, buł­ka tar­ta, olej, sól ns, pieprz, ziem­nia­ki, koper, kapu­sta kiszo­na, mar­chew, olej, cebu­la woda mine­ral­na nie­ga­zo­wa­na, poma­rań­cza

POTRAWY MOGĄ ZAWIERAĆ  SKŁADNIKI ALERGENNE TAKIE JAK
GLUTEN, JAJA, RYBY, MLEKO, SELERSEZAM.

W JADŁOSPISIE SKŁADNIKI ALERGENNE ZOSTAŁY WYRÓŻNIONE KOLOREM NIEBIESKIM.

SMACZNEGO!!!

Druk infor­mu­ją­cy o odwo­ła­niu obia­dów przez Rodzi­ca:

Umo­wa doty­czą­ca korzy­sta­nia z obia­dów w sto­łów­ce szkol­nej: