STOŁÓWKA

STOŁÓWKA

Cena jed­ne­go obia­du wyno­si: 3,50 zł.Wpła­ty za obia­dy nale­ży doko­ny­wać do 10 dnia każ­de­go mie­sią­ca.

 

Po tym ter­mi­nie będą nali­cza­ne usta­wo­we odset­ki za każ­dy dzień zwło­ki oraz będą wstrzy­my­wa­ne obia­dy do cza­su ure­gu­lo­wa­nia płat­no­ści.

 

Wpła­ty za obia­dy tyl­ko prze­le­wem na kon­to szko­ły.

 

Zgod­nie z regu­la­mi­nem sto­łów­ki za datę zapła­ty uzna­je się wpływ środ­ków pie­nięż­nych na kon­to szko­ły.

 

W tytu­le prze­le­wu pro­szę podać imię, nazwi­sko i kla­sę dziec­ka.

 

Pro­si­my o zgła­sza­nie nie­obec­no­ści dziec­ka ze wzglę­du na odpi­sy w każ­dym mie­sią­cu.

 

Odwo­ła­nie obia­du moż­na zgła­szać do godz. 9:30 dane­go dnia robo­cze­go, a odpis będzie uwzględ­nio­ny od dnia następ­ne­go, e-mailem na adres sekretariatsp55@wp.pl lub w for­mie pisem­nej na dru­ku dostęp­nym u inten­den­ta oraz na stro­nie www Szko­ły.

 

NUMER KONTA

95 1240 1268 1111 0010 3839 8848

Koszt za mie­siąc  KWIECIEŃ  2018 — 63 zł

   tj. 3,50 zł  x  18 dni =  63 zł

UWAGA !!!

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne wyku­pie­niem obia­dów muszą pod­pi­sać umo­wy (druk na dole stro­ny) u Pani Inten­dent­ki.

Jadło­spis
16.04.2018
Ponie­dzia­łek
Zupa kala­fio­ro­wa z ziem­nia­ka­mi i zie­le­ni­ną 250ml
Skład­ni­ki: woda, kur­czak, mar­chew, pie­trusz­ka, por, seler, śmie­ta­na 12%, ziem­nia­ki, kala­fior, sól ns, pieprz, zie­le angiel­skie, liść lau­ro­wy, natka
Spa­ghet­ti bolo­gne­se 300g, ogó­rek kiszo­ny 100g. Kom­pot z agre­stu z mio­dem
Skład­ni­ki: maka­ron, łopat­ka b/k, cebu­la, prze­cier pomi­do­ro­wy, mąka, ore­ga­no, sól ns, pieprz, olej, ogó­rek kiszo­ny, agrest, woda, miód

17.04.2018
Wto­rek
Zupa szcza­wio­wa z jaj­kiem 250ml
Skład­ni­ki: woda, kur­czak, mar­chew, por, pie­trusz­ka, seler, śmie­ta­na 12%, jaj­ka, szczaw, zie­le angiel­skie, liść lau­ro­wy, pieprz sól ns, natka, ziem­nia­ki
Gyros dro­bio­wy 100g, ryż brą­zo­wy 150g, sała­ta lodo­wa z sosem czosn­ko­wym 100g. Woda mine­ral­na. Poma­rań­cza
Skład­ni­ki: filet z kur­cza­ka, przy­pra­wa do gyro­sa, olej, ryż brą­zo­wy, sól ns, sała­ta lodo­wa, majo­nez, jogurt natu­ral­ny, czo­snek, woda mine­ral­na, poma­rań­cza

18.04.2018
Śro­da
Bulion z maka­ro­nem i zie­le­ni­ną 250ml
Skład­ni­ki: woda, kur­czak, mar­chew, por, pie­trusz­ka, seler, zie­le angiel­skie, liść lau­ro­wy, pieprz, sól ns, maka­ron, natka
Pie­czeń wie­przo­wa w sosie 100g, ziem­nia­ki z koper­kiem 150g sałat­ka z bura­ków i jabłek 100g. Woda mine­ral­na nie­ga­zo­wa­na
Skład­ni­ki: : mię­so wie­przo­we b/k, mąka, cebu­la, olej, pieprz, sól ns, ziem­nia­ki, sól ns, koper, bura­ki, jabł­ka, oli­wa z oli­wek, woda, mine­ral­na

19.04.2018
Czwar­tek
Kapu­śniak z kiszo­nej kapu­sty na wędzon­ce 250ml
Skład­ni­ki: ogo­nów­ka wędzo­na, woda, mar­chew, por, pie­trusz­ka, seler, kapu­sta kiszo­na, zie­le angiel­skie, liść lau­ro­wy, sól ns, pieprz, kmi­nek, ziem­nia­ki, natka
Pie­ro­gi leni­we z jogur­tem natu­ral­nym 250g. Woda mine­ral­na nie­ga­zo­wa­na. Grusz­ka
Skład­ni­ki: twa­róg, mąka, jaj­ka, ziem­nia­ki, sól ns, jogurt natu­ral­ny, cukier, woda mine­ral­na, grusz­ka

20.04.2018
Pią­tek
Zupa jarzy­no­wa z kaszą pęczak i zie­le­ni­ną 250ml
Skład­ni­ki: woda, kur­czak, mar­chew, por, pie­trusz­ka, seler, pieprz, zie­le angiel­skie, liść lau­ro­wy, sól ns, bro­kuł, kala­fior, bruk­sel­ka, fasol­ka szpa­ra­go­wa, cebu­la, śmietana12%, kasza pęczak, natka
Kotle­ty mie­lo­ne z ryby 100g, ziem­nia­ki z koper­kiem 150g, surów­ka z bia­łej kapu­sty 100g. Kom­pot z wiśni z mio­dem
Skład­ni­ki: file­ty z dor­sza, buł­ka tar­ta, jaj­ka, cebu­la, olej, pieprz, sól ns, ziem­nia­ki, sól ns, koper, kapu­sta bia­ła, mar­chew, olej, koper, woda, wiśnie, miód

POTRAWY MOGĄ ZAWIERAĆ  SKŁADNIKI ALERGENNE TAKIE JAK
GLUTEN, JAJA, RYBY, MLEKO, SELERSEZAM.

W JADŁOSPISIE SKŁADNIKI ALERGENNE ZOSTAŁY WYRÓŻNIONE KOLOREM NIEBIESKIM.

SMACZNEGO!!!

Druk infor­mu­ją­cy o odwo­ła­niu obia­dów przez Rodzi­ca:

Umo­wa doty­czą­ca korzy­sta­nia z obia­dów w sto­łów­ce szkol­nej: