STOŁÓWKA

STOŁÓWKA

Cena jed­ne­go obia­du wyno­si: 3,50 zł.Wpłaty za obia­dy nale­ży doko­ny­wać do 10 dnia każ­de­go mie­sią­ca.Po tym ter­mi­nie będą nali­cza­ne usta­wo­we odset­ki za każ­dy dzień zwło­ki oraz będą wstrzy­my­wa­ne obia­dy do cza­su ure­gu­lo­wa­nia płat­no­ści.

 

Wpła­ty za obia­dy tyl­ko prze­le­wem na kon­to szko­ły.

 

Zgod­nie z regu­la­mi­nem sto­łów­ki za datę zapła­ty uzna­je się wpływ środ­ków pie­nięż­nych na kon­to szko­ły.

 

W tytu­le prze­le­wu pro­szę podać imię, nazwi­sko i kla­sę dziec­ka.

 

Pro­si­my o zgła­sza­nie nie­obec­no­ści dziec­ka ze wzglę­du na odpi­sy w każ­dym mie­sią­cu.

 

Odwo­ła­nie obia­du moż­na zgła­szać do godz. 9:30 dane­go dnia robo­cze­go, a odpis będzie uwzględ­nio­ny od dnia następ­ne­go, e-mailem na adres sekretariatsp55@wp.pl lub w for­mie pisem­nej na dru­ku dostęp­nym u inten­den­ta oraz na stro­nie www Szko­ły.

 

NUMER KONTA

95 1240 1268 1111 0010 3839 8848

Koszt za mie­siąc  CZERWIEC  2018 — 49 zł

   tj. 3,50 zł  x  14 dni =  49 zł

UWAGA !!!

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne wyku­pie­niem obia­dów muszą pod­pi­sać umo­wy (druk na dole stro­ny) u Pani Inten­dent­ki.

Jadło­spis
18.06.2018
Ponie­dzia­łek
Zupa jarzy­no­wa z kaszą pęczak i zie­le­ni­ną 250ml
Skład­ni­ki: woda, kur­czak, mar­chew, por, pie­trusz­ka, seler, pieprz, zie­le angiel­skie, liść lau­ro­wy, sól ns, bro­kuł, kala­fior, bruk­sel­ka, fasol­ka szpa­ra­go­wa, cebu­la, śmie­ta­na 12%, kasza pęczak, natka
Spa­ghet­ti bolo­gne­se 300g, ogó­rek mało­sol­ny 100g. Kom­pot z tru­ska­wek
Skład­ni­ki: maka­ron, łopat­ka b/k, cebu­la, prze­cier pomi­do­ro­wy, mąka, ore­ga­no, sól ns, pieprz, olej, ogó­rek, woda, tru­skaw­ki, miód

19.06.2018
Wto­rek
Zupa owo­co­wa z wiśni z maka­ro­nem 250ml
Skład­ni­ki: woda, wiśnie, mąka ziem­nia­cza­na, śmie­ta­na 12%, cukier
Filet z indy­ka w płat­kach kuku­ry­dzia­nych 100g, ziem­nia­ki mło­de z koper­kiem 150g, mize­ria z jogur­tem natu­ral­nym i szczy­pior­kiem 100g. Woda mine­ral­na
Skład­ni­ki: filet z indy­ka, płat­ki kuku­ry­dzia­ne, olej, jaj­ka, sól ns, ziem­nia­ki, ogó­rek świe­ży, jogurt natu­ral­ny, szczy­pior, woda mine­ral­na

20.06.2018
Śro­da
Zupa ogór­ko­wa z ziem­nia­ka­mi i zie­le­ni­ną 250ml
Skład­ni­ki: woda, kur­czak, mar­chew, por, seler, pie­trusz­ka, ogór­ki kiszo­ne, ziem­nia­ki, śmie­ta­na 12%, liść lau­ro­wy, zie­le angiel­skie, sól ns, pieprz, natka
Gyros dro­bio­wy 100g, ryż brą­zo­wy 150g, sała­ta lodo­wa z sosem czosn­ko­wym 100g. Sok 100% wie­lo­owo­co­wy
Skład­ni­ki: filet z kur­cza­ka, przy­pra­wa do gyro­sa, olej, ryż brą­zo­wy, sól ns, sała­ta lodo­wa, majo­nez, jogurt natu­ral­ny, sól ns, czo­snek, natu­ral­ny sok z owo­ców

21.06.2018
Czwar­tek
Krup­nik z zie­le­ni­ną 250ml
Skład­ni­ki: woda, kur­czak, mar­chew, pie­trusz­ka, seler, kasza jęcz­mien­na, sól ns, pieprz, zie­le angiel­skie, liść lau­ro­wy, ziem­nia­ki, natka
Pie­ro­gi leni­we z maseł­kiem i buł­ką tar­tą 280g Woda mine­ral­na. More­le
Skład­ni­ki: : twa­róg, mąka, jaj­ka, ziem­nia­ki, masło, buł­ka tar­ta, sól ns woda mine­ral­na, more­le

POTRAWY MOGĄ ZAWIERAĆ  SKŁADNIKI ALERGENNE TAKIE JAK
GLUTEN, JAJA, RYBY, MLEKO, SELERSEZAM.

W JADŁOSPISIE SKŁADNIKI ALERGENNE ZOSTAŁY WYRÓŻNIONE KOLOREM NIEBIESKIM.

SMACZNEGO!!!

Druk infor­mu­ją­cy o odwo­ła­niu obia­dów przez Rodzi­ca:

Umo­wa doty­czą­ca korzy­sta­nia z obia­dów w sto­łów­ce szkol­nej: