STOŁÓWKA

STOŁÓWKA

Cena jed­ne­go obia­du wyno­si: 3,50 zł.

 

Wpła­ty za obia­dy nale­ży doko­ny­wać do 10 dnia każ­de­go mie­sią­ca.

 

Po tym ter­mi­nie będą nali­cza­ne usta­wo­we odset­ki za każ­dy dzień zwło­ki oraz będą wstrzy­my­wa­ne obia­dy do cza­su ure­gu­lo­wa­nia płat­no­ści.

 

Wpła­ty za obia­dy tyl­ko prze­le­wem na kon­to szko­ły.

 

Zgod­nie z regu­la­mi­nem sto­łów­ki za datę zapła­ty uzna­je się wpływ środ­ków pie­nięż­nych na kon­to szko­ły.

 

W tytu­le prze­le­wu pro­szę podać imię, nazwi­sko i kla­sę dziec­ka.

 

Pro­si­my o zgła­sza­nie nie­obec­no­ści dziec­ka ze wzglę­du na odpi­sy w każ­dym mie­sią­cu.

 

Odwo­ła­nie obia­du moż­na zgła­szać do godz. 9:30 dane­go dnia robo­cze­go, a odpis będzie uwzględ­nio­ny od dnia następ­ne­go, e-mailem na adres sekretariatsp55@wp.pl lub w for­mie pisem­nej na dru­ku dostęp­nym u inten­den­ta oraz na stro­nie www Szko­ły.

 

NUMER KONTA

95 1240 1268 1111 0010 3839 8848

Koszt za mie­siąc  gru­dzień 2017 — 56 zł

   tj. 3,50 zł  x  16 dni =  56 zł

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne wyku­pie­niem obia­dów muszą pod­pi­sać umo­wy (druk na dole stro­ny) u Pani Inten­dent­ki.

Jadło­spis
11.12.2017
Żurek z jaj­kiem i ziem­nia­ka­mi
Skład­ni­ki: kur­czak, woda, mar­chew, por, pie­trusz­ka, seler, śmie­ta­na 12 %, jaj­ka, zie­le angiel­skie, liść lau­ro­wy, pieprz, sól ns, ziem­nia­ki, żurek, natka
Racu­chy droż­dżo­we z jabł­kiem. Kawa zbo­żo­wa z błon­ni­kiem na mle­ku. Pomi­dor­ki do chru­pa­nia
Skład­ni­ki: mąka, jaj­ka, masło, mle­ko, droż­dże, cukier, olej, jabł­ka, kawa zbo­żo­wa z błon­ni­kiem, pomi­dor

12.12.2017
Zupa pomi­do­ro­wa z maka­ro­nem i zie­le­ni­ną
Skład­ni­ki: : woda, kur­czak, mar­chew, por, pie­trusz­ka, seler, prze­cier pomi­do­ro­wy, śmie­ta­na, maka­ron, zie­le angiel­skie, liść lau­ro­wy, sól ns, pieprz, natka
Kur­czak pie­czo­ny, ziem­nia­ki z koper­kiem, bro­ku­ły goto­wa­ne na parze. Woda mine­ral­na. Banan
Skład­ni­ki: kur­czak, olej, sól ns, przy­pra­wa zio­ło­wa, papry­ka, ziem­nia­ki, sól ns, koper, bro­ku­ły woda mine­ral­na nie­ga­zo­wa­na, banan

13.12.2017
Bulion z kaszą man­ną i zie­le­ni­ną
Skład­ni­ki: woda, kur­czak, mar­chew, por, pie­trusz­ka, seler, zie­le angiel­skie, liść lau­ro­wy, pieprz, sól ns, kasza man­na, natka
Kotlet mie­lo­ny, ziem­nia­ki z koper­kiem, mar­chew­ka z grosz­kiem opró­sza­na. Woda mine­ral­na śred­nio­zmi­ne­ra­li­zo­wa­na. Man­da­ryn­ka
Skład­ni­ki: : kar­ków­ka, cebu­la, jaj­ka, buł­ka tar­ta, sól ns, pieprz, olej, ziem­nia­ki, koper, mar­chew­ka, gro­szek, mąka, masło man­da­ryn­ka, woda mine­ral­na śred­nio­zmi­ne­ra­li­zo­wa­na

14.12.2017
Zupa krem z zie­lo­nych warzyw z grzan­ka­mi
Skład­ni­ki: woda, mar­chew, por, pie­trusz­ka, seler, masło, szpi­nak, bruk­sel­ka, masło, śmie­ta­na, grzan­ki, sól ns, pieprz, zie­le angiel­skie, liść lau­ro­wy, natka
Gulasz woło­wy, kasza mie­sza­na, surów­ka z czer­wo­nej kapu­sty z kuku­ry­dzą Woda mine­ral­na nie­ga­zo­wa­na. Jabł­ko
Skład­ni­ki: woło­wi­na, cebu­la, mąka, sól ns, pieprz, zie­le angiel­skie, liść lau­ro­wy, kasza jęcz­mien­na, kasza gry­cza­na, kapu­sta czer­wo­na, kuku­ry­dza, olej, woda mine­ral­na jabł­ko

15.12.2017
Kapu­śniak z kiszo­nej kapu­sty
Skład­ni­ki: kur­czak, woda, mar­chew, por, pie­trusz­ka, seler, kapu­sta kiszo­na, zie­le angiel­skie, liść lau­ro­wy, sól ns, pieprz, ziem­nia­ki, natka.
Filet ryb­ny w sosie grec­kim, ziem­nia­ki z koper­kiem. Sok 100% wie­lo­owo­co­wy. Rzod­kiew­ka do chru­pa­nia
Skład­ni­ki: : filet ryb­ny, olej, cebu­la, mar­chew, por, pie­trusz­ka, seler, mąka, prze­cier pomi­do­ro­wy, sól ns, pieprz, zie­le angiel­skie, liść lau­ro­wy, ziem­nia­ki, koper, rzod­kiew­ka, natu­ral­ny sok z owo­ców

POTRAWY MOGĄ ZAWIERAĆ  SKŁADNIKI ALERGENNE TAKIE JAK
GLUTEN, JAJA, RYBY, MLEKO, SELERSEZAM.

W JADŁOSPISIE SKŁADNIKI ALERGENNE ZOSTAŁY WYRÓŻNIONE KOLOREM NIEBIESKIM.

SMACZNEGO!!!

Druk infor­mu­ją­cy o odwo­ła­niu obia­dów przez Rodzi­ca:

Umo­wa doty­czą­ca korzy­sta­nia z obia­dów w sto­łów­ce szkol­nej: