STOŁÓWKA

STOŁÓWKA

Cena jed­ne­go obia­du wyno­si: 3,50 zł.

 

Wpła­ty za obia­dy nale­ży doko­ny­wać do 10 dnia każ­de­go miesiąca.

 

Po tym ter­mi­nie będą nali­cza­ne usta­wo­we odset­ki za każ­dy dzień zwło­ki oraz będą wstrzy­my­wa­ne obia­dy do cza­su ure­gu­lo­wa­nia płatności.

 

Wpła­ty za obia­dy tyl­ko prze­le­wem na kon­to szkoły.

 

Zgod­nie z regu­la­mi­nem sto­łów­ki za datę zapła­ty uzna­je się wpływ środ­ków pie­nięż­nych na kon­to szkoły.

 

W tytu­le prze­le­wu pro­szę podać imię, nazwi­sko i kla­sę dziecka.

 

Pro­si­my o zgła­sza­nie nie­obec­no­ści dziec­ka ze wzglę­du na odpi­sy w każ­dym miesiącu.

 

Odwo­ła­nie obia­du moż­na zgła­szać do godz. 9:30 dane­go dnia robo­cze­go, a odpis będzie uwzględ­nio­ny od dnia następ­ne­go, e-mailem na adres sekretariatsp55@wp.pl lub w for­mie pisem­nej na dru­ku dostęp­nym u inten­den­ta oraz na stro­nie www Szkoły.

 

NUMER KONTA

95 1240 1268 1111 0010 3839 8848

Za mie­siąc wrze­sień wpłat za obia­dy moż­na doko­nać do 10.09.2017.

Koszt za mie­siąc  paź­dzier­nik 2017 — 77 zł

   tj. 3,50 zł  x  22 dni =  77 zł

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne wyku­pie­niem obia­dów muszą pod­pi­sać umo­wy (druk na dole stro­ny) u Pani Intendentki.

Jadło­spis
13.10.2017
Barszcz ukra­iń­ski zabie­la­ny z zieleniną
Skład­ni­ki: kur­czak, woda, mar­chew, por, seler, pie­trusz­ka, śmie­ta­na, faso­la, kapu­sta bia­ła, bura­ki, pomi­do­ry, ziem­nia­ki natka
Filet ryb­ny duszo­ny w warzy­wach, ziem­nia­ki z koper­kiem. Woda mine­ral­na. Gruszka
Skład­ni­ki: ryba, seler, mar­chew, pie­trusz­ka, por, faso­la, bro­ku­ły, cebu­la, ziem­nia­ki, koper, woda mine­ral­na, gruszka

16.10.2017
Zupa bruk­sel­ko­wa z ziem­nia­ka­mi i zieleniną
Skład­ni­ki: woda, kur­czak, mar­chew, pie­trusz­ka, por, seler, śmie­ta­na, ziem­nia­ki, bruk­sel­ka, natka
Maka­ron z twa­ro­giem, jago­da­mi i jogur­tem natu­ral­nym. Kakao. Ogó­rek świe­ży do chrupania
Skład­ni­ki: maka­ron, twa­róg, jogurt natu­ral­ny, mle­ko, jago­dy, cukier, kakao, ogó­rek świeży

17.10.2017
Zupa krem z dyni.
Skład­ni­ki: woda, mar­chew, pie­trusz­ka, por, seler, masło, śmie­ta­na, ziem­nia­ki, natka
Bit­ki woło­we w sosie, ziem­nia­ki z koper­kiem, surów­ka z kiszo­nej kapu­sty. Woda mine­ral­na. Jabłko
Skład­ni­ki: mię­so woło­we, ziem­nia­ki, koper, olej, cebu­la, mąka, kapu­sta kiszo­na, woda mine­ral­na, jabłka.

18.10.2017
Zupa pomi­do­ro­wa z maka­ro­nem i zieleniną
Skład­ni­ki: woda, kur­czak, mar­chew, por, pie­trusz­ka seler, maka­ron, śmie­ta­na, prze­cier pomi­do­ro­wy, natka
Gyros dro­bio­wy, ryż brą­zo­wy na syp­ko, sała­ta lodo­wa z sosem czosn­ko­wym. Kom­pot z owo­ców leśnych z miodem.
Skład­ni­ki: filet z kur­cza­ka, ryż brą­zo­wy, sała­ta lodo­wa, majo­nez, jogurt natu­ral­ny, owo­ce leśne, miód, woda

19.10.2017
Zupa z zie­lo­ne­go grosz­ku z klu­secz­ka­mi lanymi.
Skład­ni­ki: woda, kur­czak, mar­chew, por, pie­trusz­ka, seler, jaj­ka, mąka, śmie­ta­na, natka
Pie­czeń rzym­ska w sosie, ziem­nia­ki z koper­kiem, surów­ka z czer­wo­nej kapu­sty z kuku­ry­dzą. Woda mine­ral­na. Banan
Skład­ni­ki: kar­ków­ka, cebu­la, olej, buł­ka tar­ta, jaj­ka, ziem­nia­ki, koper, kapu­sta czer­wo­na, kuku­ry­dza, woda mine­ral­na, banan

20.10.2017
Zupa z pul­pe­ci­ka­mi rybnymi.
Skład­ni­ki: dorsz filet, woda, mar­chew, por, pie­trusz­ka, seler, buł­ka tar­ta, jaj­ka, ziem­nia­ki natka
Jaj­ko w sosie musz­tar­do­wym, ziem­nia­ki z koper­kiem, bukiet z jarzyn goto­wa­ny na parze. Woda mine­ral­na. Grapefruit
Skład­ni­ki: jaj­ka, mąka, śmie­ta­na, musz­tar­da, bro­ku­ły, kala­fior, mar­chew, ziem­nia­ki, koper, woda mine­ral­na, grapefruit

POTRAWY MOGĄ ZAWIERAĆ  SKŁADNIKI ALERGENNE TAKIE JAK
GLUTEN, JAJA, RYBY, MLEKO, SELERSEZAM.

W JADŁOSPISIE SKŁADNIKI ALERGENNE ZOSTAŁY WYRÓŻNIONE KOLOREM NIEBIESKIM.

SMACZNEGO!!!

Druk infor­mu­ją­cy o odwo­ła­niu obia­dów przez Rodzica:

Umo­wa doty­czą­ca korzy­sta­nia z obia­dów w sto­łów­ce szkolnej: