STOŁÓWKA

STOŁÓWKA

Cena jed­ne­go obia­du wyno­si 4 zł.  Wpła­ty za obia­dy nale­ży doko­ny­wać do  10 dnia każ­de­go mie­sią­ca. Po tym ter­mi­nie będą nali­cza­ne usta­wo­we odset­ki za każ­dy dzień zwło­ki oraz będą wstrzy­my­wa­ne obia­dy do cza­su ure­gu­lo­wa­nia płat­no­ści. Wpła­ty za obia­dy tyl­ko prze­le­wem na kon­to szko­ły.

Zgod­nie z regu­la­mi­nem sto­łów­ki za datę zapła­ty uzna­je się wpływ środ­ków pie­nięż­nych na kon­to szko­ły.

 

W tytu­le prze­le­wu pro­szę podać imię, nazwi­sko i kla­sę dziec­ka.

 

Pro­si­my o zgła­sza­nie nie­obec­no­ści dziec­ka ze wzglę­du na odpi­sy w każ­dym mie­sią­cu.

 

Odwo­ła­nie obia­du moż­na zgła­szać do godz. 9:30 dane­go dnia robo­cze­go, a odpis będzie uwzględ­nio­ny od dnia następ­ne­go, e-mailem na adres sekretariatsp55@wp.pl lub w for­mie pisem­nej na dru­ku dostęp­nym u inten­den­ta oraz na stro­nie www Szko­ły.

 

NUMER KONTA

95 1240 1268 1111 0010 3839 8848

Koszt za mie­siąc  PAŹDZIERNIK  2018 — 92 zł

   tj. 4 zł  x  23 dni =  92 zł

UWAGA !!!

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne wyku­pie­niem obia­dów muszą pod­pi­sać umo­wy (druk na dole stro­ny) u Pani Inten­dent­ki.

Jadło­spis
11.10.2018
Czwar­tek
Zupa krem z zie­lo­nych warzyw z grzan­ka­mi 250ml
Skład­ni­ki: woda, mar­chew, por, pie­trusz­ka, seler, masło, szpi­nak, bruk­sel­ka, śmie­ta­na, grzan­ki, sól ns, pieprz, zie­le angiel­skie, liść lau­ro­wy, natka
Pie­czeń rzym­ska w sosie 100g + 30ml sos, ziem­nia­ki z koper­kiem 150g, sałat­ka z bura­ków i jabłek 100g Woda mine­ral­na
Skład­ni­ki: kar­ków­ka, buł­ka tar­ta, jaj­ka, cebu­la, olej, mąka, sól ns, pieprz, ziem­nia­ki, koper, bura­ki, jabł­ka, cebu­la, oli­wa z oli­wek, sól ns woda mine­ral­na

12.10.2018
Pią­tek
Zupa ryb­na z ziem­nia­ka­mi 250ml
Skład­ni­ki: woda, filet ryb­ny, seler, mar­chew, pie­trusz­ka, por, ziem­nia­ki, sól ns, pieprz, zie­le angiel­skie, liść lau­ro­wy, natka
Łazan­ki z kapu­stą kiszo­ną i pie­czar­ka­mi 300g. Woda mine­ral­na Nek­ta­ryn­ka
Skład­ni­ki: maka­ron, kapu­sta kiszo­na, pie­czar­ki, cebu­la, olej, pieprz, sól ns, liść lau­ro­wy, zie­le angiel­skie, woda mine­ral­na, nek­ta­ryn­ka

15.10.2018
Ponie­dzia­łek
Zupa pomi­do­ro­wa z maka­ro­nem i zie­le­ni­ną 250ml
Skład­ni­ki: woda, kur­czak, mar­chew, por, pie­trusz­ka, seler, prze­cier pomi­do­ro­wy, śmie­ta­na 12%, maka­ron, zie­le angiel­skie, liść lau­ro­wy, sól ns, pieprz, natka
Ryż brą­zo­wy zapie­ka­ny z jabł­kiem i brzo­skwi­nia­mi z jogur­tem natu­ral­nym 280g. Kakao 200ml. Ogó­rek świe­ży do chru­pa­nia
Skład­ni­ki: ryż brą­zo­wy, sól ns, masło, jogurt natu­ral­ny, jabł­ka, brzo­skwi­nia, cukier, kakao, mle­ko 2 %, ogó­rek świe­ży

16.10.2018
Wto­rek
Bulion z kaszą man­ną i zie­le­ni­ną 250ml
Skład­ni­ki: woda, kur­czak, mar­chew, por, pie­trusz­ka, seler, zie­le angiel­skie, liść lau­ro­wy, pieprz, sól ns, kasza man­na, natka
Filet z indy­ka z ana­na­sem 100g, ziem­nia­ki z koper­kiem 150g surów­ka z kapu­sty pekiń­skiej, papry­ki, ogór­ka i kuku­ry­dzy 100g Woda mine­ral­na nie­ga­zo­wa­na
Skład­ni­ki: filet z indy­ka, ana­nas, buł­ka tar­ta, jaj­ka, olej, sól n/s, pieprz, ziem­nia­ki, koper, kapu­sta pekiń­ska, ogó­rek świe­ży, papry­ka czer­wo­na, kuku­ry­dza, oli­wa z oli­wek, woda mine­ral­na

17.10.2018
Śro­da
Zupa z czer­wo­nej socze­wi­cy na wędzon­ce 250ml
Skład­ni­ki: woda, ogo­nów­ka wędzo­na, mar­chew, por, seler, pie­trusz­ka, socze­wi­ca czer­wo­na, ziem­nia­ki, zie­le angiel­skie, liść lau­ro­wy, sól ns, pieprz, natka
Zra­zi­ki mie­lo­ne w sosie myśliw­skim 100g+sos 40ml, kasza mie­sza­na 150g, kala­fior goto­wa­ny na parze 100g Woda mine­ral­na. Wino­gro­na
Skład­ni­ki: kar­ków­ka wie­przo­wa, jaj­ka, buł­ka tar­ta, cebu­la, liść lau­ro­wy, zie­le angiel­skie, czo­snek, mąka, sól ns, pieprz, olej, prze­cier pomi­do­ro­wy, ogór­ki kiszo­ne, kasza jęcz­mien­na, kasza gry­cza­na, kala­fior woda mine­ral­na, wino­gro­na

18.10.2018
Czwar­tek
Zupa krem z cuki­nii z grosz­kiem pty­sio­wym 250ml
Skład­ni­ki: woda, mar­chew, pie­trusz­ka, por, seler, masło, śmie­ta­na, gro­szek pty­sio­wy, natka, zie­le angiel­skie, liść lau­ro­wy, czo­snek, sól ns, cuki­nia
Schab pie­czo­ny ze śliw­ką i more­lą suszo­ną 80g + 30ml sos, ziem­nia­ki z koper­kiem 150g, surów­ka wie­lo­wa­rzyw­na 100g Kom­pot z agre­stu z mio­dem
Skład­ni­ki: schab, śliw­ki suszo­ne, more­la suszo­na, cebu­la, olej, czo­snek, sól ns, pieprz, mąka, ziem­nia­ki, koper, kapu­sta bia­ła, mar­chew, seler, cebu­la, oli­wa z oli­wek, agrest, woda, miód

19.10.2018
Pią­tek
Żurek z jaj­kiem i ziem­nia­ka­mi 250ml
Skład­ni­ki: kur­czak, woda, mar­chew, por, pie­trusz­ka, seler, śmie­ta­na 12 %, jaj­ka, zie­le angiel­skie, liść lau­ro­wy, pieprz, sól ns, ziem­nia­ki, żurek, natka
Filet ryb­ny z min­ta­ja w panier­ce 100g, ziem­nia­ki z koper­kiem 150g, surów­ka z kiszo­nej kapu­sty 100g. Woda mine­ral­na. Jabł­ko
Skład­ni­ki: filet z min­ta­ja, mąka, olej, sól ns, ziem­nia­ki, koper, kapu­sta kiszo­na, mar­chew, olej, cebu­la, woda mine­ral­na, jabł­ko

POTRAWY MOGĄ ZAWIERAĆ  SKŁADNIKI ALERGENNE TAKIE JAK
GLUTEN, JAJA, RYBY, MLEKO, SELERSEZAM.

W JADŁOSPISIE SKŁADNIKI ALERGENNE ZOSTAŁY WYRÓŻNIONE KOLOREM NIEBIESKIM.

SMACZNEGO!!!

Druk infor­mu­ją­cy o odwo­ła­niu obia­dów przez Rodzi­ca:

Umo­wa doty­czą­ca korzy­sta­nia z obia­dów w sto­łów­ce szkol­nej: