ŚWIETLICA

ŚWIETLICA

W naszej pra­cy z dzieć­mi szcze­gól­ną uwa­gę zwra­ca­my na kształ­to­wa­nie umie­jęt­no­ści współ­ży­cia i współ­dzia­ła­nia w gru­pie rówie­śni­czej. Dba­my o wdra­ża­nie uczniów do prze­strze­ga­nia przy­ję­tych zasad, regu­la­mi­nu o wyra­bia­nie umie­jęt­no­ści nawią­zy­wa­nia kon­tak­tów z kole­ga­mi, roz­ma­wia­nia, słu­cha­nia, wyra­ża­nia swo­ich potrzeb, prze­ko­nań i uczuć oraz dostrze­ga­nia ich u innych (kształ­to­wa­nie posta­wy aser­tyw­nej), ćwi­cze­nie umie­jęt­no­ści roz­wią­zy­wa­nia sytu­acji kon­flik­to­wych, pano­wa­nia nad emo­cja­mi. Sta­ra­my się uczyć dzie­ci oce­nia­nia sie­bie i postaw kole­gów, zacho­wa­nia się w sytu­acjach trud­nych (np. dozna­nie przy­kro­ści, prze­gra­na), pla­no­wa­nia pra­cy indy­wi­du­al­nej i gru­po­wej, pono­sze­nia odpo­wie­dzial­no­ści za wyko­ny­wa­nie zadań. W tro­sce o bez­pie­czeń­stwo uczniów sys­te­ma­tycz­nie orga­ni­zo­wa­ne są poga­dan­ki na temat bez­pie­czeń­stwa w szko­le i poza nią oraz doty­czą­ce wal­ki z prze­mo­cą i agre­sją.

Świe­tli­ca szkol­na jest miej­scem szcze­gól­nym. Zasad­ni­czym jej zada­niem jest opie­ka nad dziec­kiem, dba­łość o wszech­stron­ny roz­wój oso­bo­wo­ści, zapew­nie­nie wycho­wan­kom wła­ści­wych warun­ków do spę­dza­nia cza­su wol­ne­go po zaję­ciach lek­cyj­nych. Wie­lu uczniów lubi tutaj prze­by­wać. Tutaj mają swo­ich kole­gów, gry, zabaw­ki, książ­ki. Uczest­ni­czą w zor­ga­ni­zo­wa­nych zaję­ciach proz­dro­wot­nych, cyklach tema­tycz­nych, muzycz­nych, czy­tel­ni­czych, pla­stycz­nych, rucho­wych i ogól­no­ro­zwo­jo­wych.

Jako wzbo­ga­ce­nie ofer­ty zajęć świe­tli­co­wych poza­lek­cyj­nych pro­po­nu­je­my dzie­ciom uczest­nic­two w zaję­ciach pro­fi­lak­tycz­nych. Są to zaję­cia w świe­tli­cy pro­fi­lak­tycz­nej BLIŻEJ SIEBIE/działającej w naszej szko­le od 2004 roku/ — według pro­gra­mu wła­sne­go „Świe­tli­ca przy­ja­cie­lem dziec­ka”.

Zapra­sza­my do świe­tli­cy!